Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Jastarni w 2018 r.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2018

 

Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2018 r.

 

Burmistrz Jastarni

 

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XL/376/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Jastarnia w 2018 roku.

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Cele Programu Współpracy na 2018 rok będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań:

 

a) w dziedzinie sportu, na:

- organizację biegów rodzinnych - 700 zł

- organizacja zajęć pływackich, uczestnictwo w imprezach sportowych - 40.000 zł

Na zadania w dziedzinie sportu wydatkowano w formie dotacji w 2017 r. kwotę 79.750,00 zł

 

b) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na:

- program 55+ - rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych - 34.000 zł

- Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno - charytatywnym, Spotkania z ciekawymi ludźmi - 13.250 zł

- Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - 14.000 zł

Na zadania w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wydatkowano w formie dotacji w 2017 r. kwotę 60.991,53,00 zł

 

c) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym w szczególności na ochronę kultury ludowej, działanie na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego, przedsięwzięcia podtrzymujące i rozwijające dziedzictwo Kaszub, na:

- organizację dwóch imprez o charakterze regionalnym: Festynu Dni Węgorza i imprezy rekonstrukcyjnej „Jastarnia przode lat” - 12.000 zł

Na zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wydatkowano w formie dotacji w 2017 r. kwotę 13.100,00 zł

 

d) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na:

- wyjazdy integracyjno - rehabilitacyjne dla osób niewidomych mieszkańców Gminy Jastarnia - 3.750

- zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia pacjentom terminalnie chorym - 21.000 zł

- usługi rehabilitacji i terapii zajęciowej na rzecz mieszkańców Gminy Jastarnia - 5.400 zł

Na zadania w zakresie działalności na osób niepełnosprawnych wydatkowano w formie dotacji w 2017 r. kwotę 30.150,00 zł

 

e) w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności podejmowania działań na rzecz promocji Gminy Jastarnia, na:

- organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej - 6.000

- organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej - 11.650 zł

- organizacja spacerów historycznych po Jastarni - 2.250 zł

Na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności podejmowania działań na rzecz promocji Gminy Jastarnia wydatkowano w formie dotacji w 2017 r. kwotę 25.750,00 zł

 

2. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Jastarnia.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz. U.  z  2016 r. poz. 1300)

 1. Do ofert należy dołączyć:

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

- aktualną wersję statutu organizacji

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 22.03.2018 r. oferty w Urzędzie Miejskim w Jastarni ul. Portowa 24 (I piętro pokój nr 101) lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Jastarni tj. 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24 (liczy się data wpływu) z dopiskiem tytułu zadania. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Oferta musi być kompletna, zawierać wymagane załączniki i być podpisana przez uprawnione osoby.

 1. Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub

- wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

 

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.

 2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

 1. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

- merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania,

- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego typu zadań, realności jego wykonania,

- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

- udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

- zgodności tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi wnioskodawcy,

- proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób realizujących zadanie,

- dotychczasowej współpracy oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelności i terminowości realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jastarni, pokój nr 101 lub telefonicznie 58 6751 925.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 wzór oświadczenia o aktualności statutu.doc (DOC, 23KB) 2018-03-01 09:44:53 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 01-03-2018 09:24:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 01-03-2018 09:44:53